info@garagekooistra.com

Logo Garage Kooistra

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Garage Kooistra: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Overeenkomst: de met de Wederpartij gesloten overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie-, of onderhoudswerkzaamheden en
vrijwillige of wettelijke keuringen en/of het leveren van een zaak;
3. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of op een andere wijze akkoord
is gegaan met deze algemene voorwaarden;
4. Schriftelijk: per e-mail of per post;
5. Partijen: Wederpartij en Garage Kooistra;
6. Derde(n): een natuurlijk- of rechtspersoon welke geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst;
7. Dienst(en): Reparties en keuringen aan voertuigen door Garage Kooistra op verzoek van Wederpartij
en levering van Zaken door Garage Kooistra op verzoek van Wederpartij.
8. Zaak: Goederen/voertuig-onderdelen ten behoeve van (reparatie of onderhoud van) van de
voertuigen.
9. APK: Algemeen periodieke keuring;
10. RDW: Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 

Artikel 2. Identiteit van Garage Kooistra
Naam bedrijf: Garage Kooistra
Straatnaam en nummer: Cruquiusweg 2
Postcode en vestigingsplaats: 6827 BL Arnhem
Telefoonnummer: 06-83942649
KvK nummer: 73102911

 

Artikel 3. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van
Garage Kooistra en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Garage Kooistra en
Wederpartij.
2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter
op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de
desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
6. Garage Kooistra kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het
door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De Overeenkomst leidt tot een
inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.7. Garage Kooistra is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
8. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na
beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de
Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 4. Aanbod
1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod geldt als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent
bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Garage Kooistra niet.

 

Artikel 5. De Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of
vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of
overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
3. Garage Kooistra behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten
overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan
zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Garage Kooistra weigert zal zij
Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst Schriftelijk van de
weigering op de hoogte stellen.
4. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor
(op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus
geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6. Ontbinding en annulering
1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling
aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of
gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Garage Kooistra het recht om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te
ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op
vergoeding van kosten, schade en interesten.
2. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Garage Kooistra recht op betaling
van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane
investeringen.
3. Wederpartij is, tot het moment dat er een begin is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst,
gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. In geval van annulering is de Wederpartij de reeds door
Garage Kooistra gemaakte kosten verschuldigd.

 

Artikel 7. Prijzen
1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
2. Garage Kooistra behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van
de aanbieding. Garage Kooistra behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Garage Kooistra in
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten,
verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een
maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Garage Kooistra niet tot het verrichten van een gedeelte
van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
6. Indien er kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan, welke op grond van de door Wederpartij
onjuiste verstrekte informatie of gegevens kunnen worden toegerekend aan Wederpartij, komen
deze kosten voor rekening van Wederpartij.

 

Artikel 8. Verkoop van Zaken
1. Indien er uitsluitend sprake is van de levering van een zaak, is dit artikel van toepassing.
2. Levering van de zaak geschiedt door ophalen van de zaak op het vestigingsadres van Garage
Kooistra, tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien Wederpartij nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies welke nodig is
voor levering, of wanneer Wederpartij verzuimt de zaak conform Overeenkomst af te halen bij
Garage Kooistra, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij.
4. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de Wederpartij op het moment
dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de Wederpartij of een door hem aangewezen
Derde.

 

Artikel 9. Reparatie en onderhoud
1. De Overeenkomst voor werkzaamheden wordt het liefst Schriftelijk vastgelegd. Garage Kooistra
geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum zijn
indicaties tenzij de Wederpartij en de Garage Kooistra hebben afgesproken dat er sprake is van een
vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Wordt bij het repareren van de auto de prijs meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was
aangegeven, dan moet de Garage Kooistra deze kostenstijging met de Wederpartij bespreken.
3. De Wederpartij mag de Overeenkomst altijd opzeggen. De kosten die de Garage Kooistra op het
moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten
wel worden betaald.
4. De Garage Kooistra meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden
afgerond dan de leveringsdatum. De Garage Kooistra vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal
zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de Wederpartij recht op een redelijke
schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de Garage Kooistra.
6. Het onderhoud of de reparatie is uit de aard van de zaak een momentopname en heeft geen
garantie voor de afwezigheid van gebreken die niet geconstateerd kunnen worden of niet
onderworpen zijn aan de reparatie of onderhoudsbeurt. 

 

Artikel 10. APK
1. Deze bepaling is van toepassing indien Wederpartij Garage Kooistra verzoek tot het verrichten van
een APK ter zake van zijn/haar voertuig.
2. De APK geschiedt volgens de door de overheid vastgestelde richtlijnen. De APK voldoet aan de eisen
van de RDW en ziet niet op eventuele onderhoudsgebreken die niet vallen onder de richtlijnen van
de RDW.
3. Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vereiste algemene staat van onderhoud
van het aangeboden voertuig.
4. De APK is uit de aard van de zaak een momentopname en heeft geen garantie voor de afwezigheid
van gebreken die niet geconstateerd kunnen worden of niet onderworpen zijn aan de keuring.
5. De APK is een momentopname en biedt derhalve geen garantie voor de veiligheid van de auto in de
periode tussen twee APK’s.

 

Artikel 11. Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven van de Wederpartij ter zake van de hoedanigheid van
een leverantie, reparatie, of onderhoudsbeurt.
2. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze Schriftelijk zijn ingediend en de brief of
e-mail van Wederpartij, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 2 (twee)
maanden na de levering van de Zaak of de dienst in het bezit van de Garage Kooistra is. Indien er
sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
3. De Wederpartij dient Garage Kooistra in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Garage Kooistra
is gemeld, wordt de Dienst en/of de Zaak geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en
conform de Overeenkomst te functioneren.
5. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de Garage Kooistra het recht de gereclameerde
Zaken te herstellen dan wel de Zaken door andere Zaken conform Overeenkomst te vervangen.

 

Artikel 12. Betaling en facturering
1. Betaling aan Garage Kooistra dient plaats te vinden bij aflevering/ het ophalen van het voertuig
middels contante betaling dan wel middels pinbetaling op de zaak van Garage Kooistra, tenzij anders
is overeengekomen.
2. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Garage
Kooistra gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 14 (veertien)
dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling
binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Garage Kooistra gerechtigd de
door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
3. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een
schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Garage Kooistra op Wederpartij
en de verplichtingen van Wederpartij jegens Garage Kooistra direct opeisbaar.
4. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op Wederpartij over wanneer al het door Wederpartij aan
Garage Kooistra uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.2. Garage Kooistra zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het voertuig
en/of de zaak. Wederpartij zal aan Garage Kooistra alle medewerking verlenen teneinde Garage
Kooistra in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen
door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
3. De eigendom van alle door Garage Kooistra aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij
Garage Kooistra zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of
latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
zolang Wederpartij de vorderingen van Garage Kooistra wegens tekortschieten in de nakoming van
zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van
boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op andere wijze te bezwaren.
5. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Garage
Kooistra of een door Garage Kooistra aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Garage Kooistra
haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan
zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door
natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog
niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Garage Kooistra verplicht om de geleverde zaken
weer terug in eigendom over te dragen aan Garage Kooistra. Als daarvoor de vestiging van een recht
van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
7. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Garage Kooistra zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 14. Retentierecht
1. In geval van reparatie kan Garage Kooistra het retentierecht uitoefenen zolang Wederpartij de
kosten van de reparatie, dan wel andere nog openstaande facturen, niet (volledig) voldaan heeft.

 

Artikel 15. Overdracht
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Garage Kooistra
redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Onder overmacht wordt
in dit verband tevens verstaan vertragingen die het gevolg zijn van niet-tijdige of onvolledige
leveranties van toeleveranciers van Garage Kooistra, stroomstoringen, het defect gaan van rijwielen
en apparatuur waarmee de zaken vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden, ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheid en maatregelen van overheidswege.
2. Indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet als gevolg waarvan Garage Kooistra niet
aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen
opgeschort zolang Garage Kooistra niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst
Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Garage Kooistra is in dat geval niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als Garage Kooistra als gevolg van de overmacht toestand enig
voordeel geniet. 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid
In geval Wederpartij een Consument is:
1. De totale aansprakelijkheid van Garage Kooistra is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal
het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de
totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van
Garage Kooistra uit te keren bedrag.
2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Garage Kooistra voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Garage Kooistra.
In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:
3. Garage Kooistra is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de
aansprakelijkheid van Garage Kooistra voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Garage Kooistra.
4. Indien Garage Kooistra toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van
Garage Kooistra beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
5. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
6. Onder directe schade wordt verstaan:
a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Garage Kooistra aan
de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet
vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze
voorwaarden.
7. Wederpartij vrijwaart Garage Kooistra voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:
8. Garage Kooistra is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig of onderdelen daarvan,
als gevolg van noodzakelijke maatregelen die Garage Kooistra moet nemen ten behoeve van het
verrichten van de onderhoudsbeurt of reparatie.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Garage Kooistra meldt. Iedere
vordering tot schadevergoeding tegen Garage Kooistra vervalt door het enkele verloop van 12
(twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
10. Garage Kooistra is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art.
6:76 BW.
11. Garage Kooistra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Garage Kooistra
is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 18. Geheimhouding
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de
overeenkomst van Garage Kooistra heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is
vertrouwelijk indien dit door de Garage Kooistra is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit
uit de aard van de informatie.
2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding
aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure schadevergoeding aan Garage Kooistra verschuldigd.

 

Artikel 19. Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens van Wederpartij die worden vermeld op de Overeenkomst worden door
Garage Kooistra verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Garage
Kooistra verwijst hiervoor naar de privacyverklaring welke speciaal hiervoor is opgesteld en
opvraagbaar is dan wel terug te vinden op de website van de Garage Kooistra.

 

Artikel 20. Verrekening en opschorting
1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij die handelt in uitoefening van
bedrijf of beroep zijn uitgesloten.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht en forum-keuze
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de
woonplaats van de Garage Kooistra, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend
rechtelijk bevoegd is.

 

Artikel 22. Wijziging of aanvulling
1. Garage Kooistra is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
In dat geval zal Garage Kooistra Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of
aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden
zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
3. Indien de wijziging Garage Kooistra de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk
van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te
weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.